ด้านกายภาพ


ท่าสองยาง สามเงา แม่ระมาด บ้านตาก เมืองตาก วังเจ้า แม่สอด พบพระ อุ้มผาง
กราฟเปรียบเทียบจำนวนประชากรชายหญิงในแต่ละปี
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กราฟเปรียบเทียบจำนวนประชากรตามช่วงอายุ ปี 2563
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก


จำนวนประชากรรวม, ชาย, หญิงจำนวนบ้าน, ความหนาแน่นของประชากร คน/ตร.กม.,สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ข้อมูลข้างใน)
ลักษณะที่ตั้ง จังหวัดตากมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 55 ลิปดา   36 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิลิปดาตะวันออก สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 116.2 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,254,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน 1 ประเทศ ดังนี้
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
ทิศใต้       ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า มีชายแดน  ยาว 542 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ
    สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดตากประกอบด้วยป่าไม้และเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบสำหรับการเกษตรน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงเป็นทิวเขาถนนธงชัย สูงสลับซับซ้อน จังหวัดตากแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. ด้านตะวันออก ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.70 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันออกนี้ประกอบด้วย ภูเขาสูงประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่ ปกคลุมไปด้วยป่าโปร่ง และป่าเบญจพรรณ
2. ด้านตะวันตก ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10,713.97ตารางกิโลเมตร หรือ 6,696,231.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงประมาณร้อยละ 80 ปกคลุมด้วยป่าโปร่ง ป่าดงดิบ และป่าสน
สภาพภูมิอากาศ  
    เนื่องจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก   โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบ่งกลางทำให้ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากต่างกันไปด้วย เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล         อันดามันทำให้ซีกตะวันออกจะได้รับความชุมชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มที่ ขณะที่ฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าทำให้ปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในที่ที่อยู่ในเขตภูเขาอากาศจะหนาวเย็นมากกว่าซีกตะวันออก

ลักษณะของดิน
    ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ มีการใช้สารเคมี หรือสารอันตราย ส่งผลกระทบให้มีการปนเปื้อนของดิน ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำ ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก พื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เมื่อเกิดฝนตกหนักมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม
     ลักษณะของแหล่งน้ำ
    จังหวัดตากมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง และแม่น้ำเมย ซึ่งมีความสำคัญต่อการเพาะปลูก และการประมงน้ำจืด ประชากรส่วนใหญ่ใช้น้ำจากลำห้วย ที่พาดผ่านพื้นที่ของหมู่บ้านหรือใกล้เคียง และในบางพื้นที่มีการกักเก็บน้ำโดยการสร้างฝายเพื่อใช้ การอุปโภค สำหรับหมู่บ้านที่มีปัญหาเสี่ยงภัยแล้งมีทั้งหมด 432 หมู่บ้าน จำแนกเป็นอำเภอเมือง 69 หมู่บ้าน อำเภอบ้านตาก 49 หมู่บ้าน อำเภอสามเงา 43 หมู่บ้าน อำเภอแม่สอด 69 หมู่บ้าน อำเภอแม่ระมาด 51 หมู่บ้าน อำเภอท่าสองยาง 54  หมู่บ้าน อำเภอพบพระ 40 หมู่บ้าน อำเภออุ้มผาง 39 หมู่บ้าน และอำเภอวังเจ้า 18 หมู่บ้าน
    ลักษณะของไม้และป่าไม้
    ป่าไม้โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดตากมีความหนาแน่นในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูง โดยในพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่สูง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.05 พื้นที่ไม่ใช่ป่า คิดเป็นร้อยละ 27.95 สังคมพืชโดยส่วนใหญ่มีทั้งป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีจำนวน 7,567,768 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมบริเวณกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่จังหวัด และหนาแน่นในพื้นที่ทางด้านตะวันตก มีไม้มีค่าอยู่หลายชนิด เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม่มะค่า ไม้ตะแบก และไม้ตะเคียน ตลอดจนไม้เบญจพรรณอื่นๆ

ย้อนกลับ