ด้านกายภาพ

จังหวัดตากมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 55 ลิปดา   36 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิลิปดาตะวันออก สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 116.2 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,254,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม >